پودر دکلره : پودر دکلره ضدزردی وضد قرمزی دورلایت باقابلیت چند بار دکلره پی در پی وبدون غبار پودر دکلره بدون غبار دور لایت برای ایمنی بیشتر سیستم تنفسی بوده ومناسب برای دکلره مجدد تارسیدن به پایه دلخواه می باشد . پودر دور لایت ضمن آبرسانی وحفظ بافت طبیعی مو ،موها را نرم وشفاف ساخته ومانع از خشکی وزبری آنها می شود .